GovWire

Detailed guide: Cadw cofrestr daliad ar gyfer gwartheg

British Cattle Movement Service

May 13
11:33 2019

Fel ceidwad gwartheg, rhaid i chi gadw cofrestr daliad ar gyfer eich gwartheg. Maer gofrestr yn cynnwys gwybodaeth benodol am bob un och anifeiliaid.

Fformat cofrestr y daliad

Gallwch gadw eich cofnodion ar bapur, ar gyfrifiadur neu gyfuniad or ddau. Nid ywr gyfraith yn nodi fformat cofrestr y daliad, felly gallwch:

 • lawrlwytho cofrestr daliad wag(PDF, 295KB, 46 pages) neu gysylltu Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain (GSGP) i ofyn iddo bostio copi atoch
 • defnyddio cofnodlyfr a luniwyd gan eich awdurdod lleol, os oes un ar gael yn eich ardal (ddim ar gael yng Nghymru nar Alban)
 • defnyddio taenlen gyfrifiadurol neu becyn meddalwedd
 • defnyddio unrhyw lyfr nodiadau neu gofnodlyfr arall (cyn belled ch bod yn cofnodir holl wybodaeth a restrir isod)

Rhaid bod cofnodion ar gael i arolygydd swyddogol eu harchwilio ar gais (e.e. yn ystod archwiliad or daliad). Os byddwch yn cadw eich cofnodion ar gyfrifiadur, efallai yr hoffech gadw copi papur rhag ofn.

Beth iw gofnodi yn eich cofrestr

Rhaid ir gofrestr gynnwys y manylion canlynol ar gyfer pob anifail:

 • rhif ei dag clust
 • ei ddyddiad geni
 • ei ryw
 • ei frd
 • rhif tag clust y fam
 • dyddiad unrhyw symudiadau ich daliad ac oddi yno (gan gynnwys symudiadau i unrhyw ddaliad arall sydd gennych ac oddi yno)
 • manylion o ble y cafodd yr anifail ei symud neu i ble y cafodd ei symud (cofnodwch rif y daliad neu enw a chyfeiriad y ceidwad)
 • dyddiad ei farwolaeth

Maen rhaid i chi hefyd gofnodir digwyddiadau hyn:

Cofnodion o symudiadau lloi drwy farchnadoedd

Ni ddylai llo o dan 12 wythnos oed fynd ir farchnad fwy na dwywaith yn ystod unrhyw gyfnod o 28 diwrnod. Pan fydd llo o dan 12 wythnos oed yn cael ei anfon i farchnad, dylai gweithredwr y farchnad holir gwerthwr a ywr anifail wedi bod i farchnad yn ystod y 28 diwrnod blaenorol. Os ywr anifail wedi bod i farchnad yn ystod y 28 diwrnod blaenorol, rhaid ir gweithredwr gofnodi:.

 • cyfeiriad y farchnad (hyd yn oed os mair un farchnad ydyw)
 • y dyddiad/au yr ymddangosodd y llo yn y farchnad

Terfynau amser ar gyfer diweddaru cofrestr y daliad

Dylech gwblhau eich cofnodion cyn gynted phosibl ar l y digwyddiad dan sylw. Rhaid i chi eu cwblhau o fewn y terfynau amser canlynol:

 • 36 awr os caiff anifail ei symud i ddaliad neu oddi yno
 • 7 niwrnod pan gaiff anifail llaeth ei eni
 • 30 diwrnod pan gaiff unrhyw wartheg eraill eu geni
 • 7 niwrnod yn achos marwolaeth
 • 36 awr pan geir tagiau clust newydd yn ller rhai gwreiddiol, gyda rhif adnabod newydd

Pa mor hir y maen rhaid cadwr cofnodion

Rhaid cadw cofrestrau daliad am 10 mlynedd o ddiwedd y flwyddyn galendr y gwnaed y cofnod olaf ynddi. Rhaid cadw cofrestrau eraill (e.e. y rhaid a gaiff eu cadw mewn marchnadoedd) am dair blynedd o ddiwedd y flwyddyn honno.

Cysylltu GSGP

Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain

BCMS
Curwen Road
Workington
Cumbria
CA14 2DD

Oriau agor arferol llinell gymorth GSGP: rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, ar gau ar y penwythnosau a gwyliau banc. Codir y gyfradd leol am bob galwad.

Published 8 July 2014
Last updated 13 May 2019 +show all updates
 1. Format of blank holding register updated to be more screen and printer-friendly: hrb1(w) replaced with hrb1a(w).
 2. Updated version of the herd register added.
 3. First published.

Related Articles

Comments

 1. We don't have any comments for this article yet. Why not join in and start a discussion.

Write a Comment

Your name:
Your email:
Comments:

Post my comment

Recent Comments

Follow Us on Twitter

Share This


Enjoyed this? Why not share it with others if you've found it useful by using one of the tools below: