GovWire

Detailed guide: Anfon gwybodaeth am wartheg ar-lein neu dros y ffn

British Cattle Movement Service

June 11
08:07 2019

Er mwyn rhoi gwybod am enedigaethau, symudiadau a marwolaethau gwartheg, buail neu fyfflos yn electronig, gallwch ddefnyddior canlynol:

 • y System Olrhain Gwartheg (SOG) Ar-lein
 • Gwasanaethau Gwe SOG gan ddefnyddio meddalwedd fferm gymeradwy
 • llinell ffn hunanwasanaeth SOG

SOG Ar-lein

Mae SOG Ar-lein yn wefan a gynhelir gan Wasanaeth Symud Gwartheg Prydain (GSGP) y gallwch ei defnyddio am ddim ac syn eich galluogi i wneud y canlynol:

 • rhoi gwybod am enedigaethau, symudiadau a marwolaethau a chael derbynebau ar gyfer eich trafodion
 • gweld rhestr or holl wartheg ar eich daliad au manylion ac edrych ar hanes eich buches
 • gweld trafodion eich daliad ar gyfer y chwe mis diwethaf
 • gweld a oes unrhyw broblemau gydach trafodion ac anfon gwybodaeth i GSGP er mwyn eu datrys
 • archebu labeli cod bar a ffurflenni

Mae SOG Ar-lein ar gael 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos. Maen eich galluogi i anfon gwybodaeth am eich gwartheg i GSGP yn gyflym, lanlwytho symudiadau mewn batshys ac anfon gwybodaeth drwy gyfleuster Cysylltu GSGP (e.e. os byddwch yn gwneud camgymeriad wrth roi gwybodaeth). Mae hefyd yn dilysu rhywfaint or wybodaeth rydych yn ei hanfon, syn arwain at lai o gamgymeriadau.

Gallwch lawrlwytho arddangosiad ar ffurf sioe sleidiau (MS Powerpoint Presentation, 13.4MB) syn eich galluogi i symud o gwmpas fel y byddech yn ei wneud ar y wefan fyw (pwyswch y fysell escape er mwyn gadael).

Cyn i chi ddefnyddior system am y tro cyntaf, cysylltwch GSGP er mwyn cael rhif cyfeirnod SOG Ar-lein. Bydd angen i chi gofrestru Phorth y Llywodraeth hefyd os nad ydych eisoes wedi cofrestru er mwyn defnyddio gwasanaethau eraill y llywodraeth ar-lein.

Unwaith y byddwch wedi cofrestru gyda Phorth y Llywodraeth, bydd angen i chi gofrestru SOG Ar-lein or dudalen gofrestru a chofrestru SOG ar-lein.

Wyddech chi eich bod yn cadw arbed eich derbynebau SOG ar-lein ar eich cyfrifiadur, yn hytrach nau hargraffu? Am ragor o wybodaeth, gweler y canllaw Cadw derbynebau SOG ar-lein i'ch cyfrifiadur (PDF, 1.24MB, 10 pages).

Help gyda SOG Ar-lein

Mae gennym fideos ar ein cyfrif Youtube syn helpu gydar canlynol:

Cofrestru ar gyfer Porth y Llywodraeth a Chofrestru ar SOG Ar-lein fel Gwasanaeth

Cofrestru ar gyfer Porth y Llywodraeth a Chofrestru ar SOG Ar-lein fel Gwasanaeth

Cofrestru ar gyfer SOG Ar-lein pan fydd gennych gyfrif Porth y Llywodraeth yn barod

Cofrestru ar gyfer SOG Ar-lein pan fydd gennych gyfrif Porth y Llywodraeth yn barod

Mewngofnodi i SOG Ar-lein

Mewngofnodi i SOG Ar-lein

Adfer cyfrinair angof

Adfer cyfrinair angof

Newid eich Gwybodaeth Bersonol ar Borth y Llywodraeth

Newid eich Gwybodaeth Bersonol ar Borth y Llywodraeth

Gallwch wylior fideos gydag isdeitlau Cymraeg ar ein sianel Youtube. Mae gwybodaeth ich helpu ar ochr dde pob sgrin ar SOG Ar-lein hefyd.

Gwasanaethau Gwe SOG

Mae Gwasanaethau Gwe SOG yn system a gynhelir gan GSGP syn ei gwneud yn bosibl i becynnau meddalwedd fferm cydnaws gysylltun uniongyrchol r System Olrhain Gwartheg drwy gysylltiad rhyngrwyd. Maen eich galluogi i roi gwybod am enedigaethau, symudiadau a marwolaethau gwartheg yn ddiogel i GSGP drwych meddalwedd fferm.

Fel gyda SOG Ar-lein, caiff rhywfaint or wybodaeth ei dilysu gan y system, gan helpu i ddileu camgymeriadau.

Gallwch hefyd ofyn am dderbynebau ar gyfer eich trafodion. Er mwyn cadarnhau bod eich trafodion wedi cyrraedd SOG yn llwyddiannus, gallwch fewngofnodi i Wasanaethau Gwe SOG a nodi rhif eich derbynneb. Bydd hyn yn dangos a fydd unrhyw gamgymeriadau wedi cael eu gwneud fel y gallwch gyflwyno eich gwybodaeth eto.

Mae nodweddion eraill yn cynnwys:

 • opsiwn croeswirio cattle on holding, syn eich galluogi i gymharu cofrestr eich daliad yn awtomatig r wybodaeth sydd gan SOG, er mwyn sicrhau nad oes unrhyw anghysondebau
 • opsiwn get animal details, syn galluogi ceidwaid a lladd-dai i weld hanesion symudiadau llawn ar gyfer hyd at 50 o anifeiliaid unigol.

Er mwyn dechrau defnyddio Gwasanaethau Gwe SOG gan ddefnyddio meddalwedd fferm gymeradwy neu newid eich cyfrinair ar gyfer eich meddalwedd fferm, cysylltwch GSGP.

Os ydych am gynhyrchu cynnyrch syn defnyddio Gwasanaeth Gwe SOG a hoffech gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost at SEC.bcms@rpa.gsi.gov.uk

Llinell ffn hunanwasanaeth SOG

Mae llinell hunanwasanaeth SOG yn llinell ffn awtomataidd ar gyfer ceidwaid gwartheg nad oes ganddynt fynediad at gyfrifiadur.

Y rhif yw 0345 011 1213 (llinell Saesneg: 0345 011 1212).

Maer llinell ar agor 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos.

Pan fyddwch yn cofrestru GSGP caiff rhif eich daliad ar rhif/rhifau y byddwch yn ei ddefnyddio/eu defnyddio i ffonio GSGP eu cofrestru ar y System Olrhain Gwartheg. Er mwyn newid y rhif neu ychwanegu rhifau ffn eraill, cysylltwch GSGP.

Os caiff eich rhif ffn ei gelu, ni fydd y system yn ei adnabod oni fyddwch yn deialu 1470 cyn rhif y llinell hunanwasanaeth. Os byddwch yn cael trafferth deialu o ffn symudol, dylai darparwr eich ffn symudol allu dweud wrthych pa osodiadau y dylech eu newid fel y gall y system nodi eich rhif.

Sut i ddefnyddior llinell hunanwasanaeth

Gallwch ddefnyddior llinell hunanwasanaeth i roi gwybod am y canlynol:

 • genedigaethau (pwyswch 1)
 • symudiadau ir daliad (pwyswch 2)
 • symudiadau oddi ar y daliad (pwyswch 3)
 • marwolaethau anifeiliaid cofrestredig (pwyswch 4)
 • marwolaethau anifeiliaid heb eu cofrestru (pwyswch 5)

Ni fydd angen i chi aros am y ddewislen i orffen cyn pwysor opsiwn sydd ei angen arnoch.Y ffordd fwyaf effeithiol o ddefnyddior llinell hunanwasanaeth yw drwy ddefnyddio bysellbad y ffn i roi gwybodaeth.

Mae terfyn o 50 o drafodion fesul galwad. Os bydd angen i chi roi gwybod am fwy na 50 o drafodion, dylech roir ffn i lawr ac ailddeialu.

Ar ddiwedd pob galwad cewch rif cyfeirnod, y dylech ei nodi rhag ofn y bydd gennych unrhyw ymholiadau. Bydd y wybodaeth a roddwyd gennych yn ymddangos yn syth ar SOG Ar-lein.

Cysylltwch GSGP

Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain

BCMS
Curwen Road
Workington
Cumbria
CA14 2DD

Oriau agor arferol llinell gymorth GSGP: rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, ar gau ar y penwythnosau a gwyliau banc. Codir y gyfradd leol am bob galwad.

Published 8 July 2014
Last updated 11 June 2019 +sh

Related Articles

Comments

 1. We don't have any comments for this article yet. Why not join in and start a discussion.

Write a Comment

Your name:
Your email:
Comments:

Post my comment

Recent Comments

Follow Us on Twitter

Share This


Enjoyed this? Why not share it with others if you've found it useful by using one of the tools below: